at.zorg
home algemene-leveringsvoorwaarden-at.zorg

Algemene leveringsvoorwaarden en no show beleid

Binnen de GGZ zijn de algemene leveringsvoorwaarden ggz van kracht. Er staat in wat je van ons kunt verwachten bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

at.zorg is aangesloten bij van GGZ Nederland, de vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. GGZ Nederland bevordert goede geestelijke gezondheid(szorg).

In de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de rechten en plichten van patiënten en zorginstellingen. Zo zijn er afspraken gemaakt over onder meer informatievoorziening, privacy, zorg op afstand, kwaliteit van zorg, veiligheid en aandacht voor familie.

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bindend.

Document: Algemene voorwaarden de Nederlandse ggz

Omgangsvormen

U kunt van uw behandelaar verwachten dat hij/zij u met respect behandelt en op een vakkundige manier kan helpen. Mochten hier opmerkingen en/of vragen over zijn, kunt u deze stellen aan de betrokken behandelaar.

Fysieke agressie is binnen de ambulante dienstverlening van at.zorg niet toegestaan. Indien zich een incident voordoet met fysiek geweld wordt hierover contact opgenomen met uw naasten. Er zal in goed overleg met uw naasten en behandelaren bekeken worden of behandeling voortgezet moet en kan worden.

No-show beleid

Wat is een no show?

Onder een no show (letterlijk: niet verschijnen) verstaan we dat u/uw kind niet verschijnt op uw afspraak met een behandelaar en dat u zich niet tijdig heeft afgemeld. Als u weet dat u/uw kind niet op een afspraak kunt komen, meldt u zich minimaal 24 uur voor de afspraak af bij uw behandelaar. Die plant dan een nieuwe afspraak met u in. Meldt u zich echter korter dan 24 uur van tevoren af, dan beschouwen wij dit als een no show.

Afspraak is afspraak

Het is ons doel en onze wens om u/uw kind zo goed mogelijk te helpen. Om dit doel te bereiken is het van belang dat de geplande afspraken doorgaan en er daarmee voldoende voortgang zit in uw/uw kind zijn behandelproces.
Verschijnt u/uw kind door (onvoorziene) omstandigheden zonder afmelding niet op uw afspraak, dan probeert uw behandelaar telefonisch contact met u op te nemen om te informeren naar de reden dat u/uw kind niet gekomen is. Ook zal hij of zij proberen een nieuwe afspraak met u in te plannen. Bent u niet bereikbaar, dan ontvangt u een mail met het verzoek contact op te nemen met uw behandelaar om een nieuwe afspraak te maken.

Gevolgen no show

Wanneer wij binnen 5 werkdagen na de verzonden mail geen reactie krijgen dan krijgt u nogmaals een mail. In deze mail zullen wij aangeven dat wij bij geen contact binnen 5 werkdagen aannemen dat u de behandeling niet wilt starten of voortzetten en kunnen wij hierop besluiten uw/uw kinds dossier te sluiten.
Wanneer u/uw kind 3 keer niet op de afspraak komt (met of zonder tijdige afmelding) zal de behandelaar dit met u bespreken en afspraken maken hoe het nakomen van afspraken gaat verbeteren. Bij geen verbetering kunnen wij hierop ook besluiten uw/uw kinds behandeling stop te zetten en uw/uw kinds dossier te sluiten.
Wilt u vervolgens opnieuw in behandeling komen, dan betekent dit dat u/uw kind onderaan de wachtlijst komt te staan.

Contact verwijzer

Wanneer wij uw/uw kinds dossier afsluiten vanuit het no show beleid zullen wij zowel u als uw verwijzer hiervan op de hoogte brengen per mail.